הצהרת פרטיות


הצהרת פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירותים של מיי טי

*** האמור להלן יחול בשינויים המחוייבים גם על אתר מתארח, אך האחריות בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או נאגר במסגרת אתר מתארח חלה על משתמש שמפעיל את האתר המתארח ולא על המפעיל ***

1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לשירותים של מיי טי, והמפעיל עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.

2. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בכל הנתונים והמידע שמשתמשים יספקו, לרבות לצרכים סטטיסטיים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג' שבאמצעותם משתמש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת).

3. המפעיל יימנע מהעברה לצד ג' של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – "המידע"). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

3.1. הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.

3.2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו, ו/או העברת המידע נדרשת על ידי רשות מוסמכת.

3.3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין המפעיל.

3.4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.

3.5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת התקשרות עסקית שאושרה ע"י המשתמש ואשר נעשתה בנוגע לשירותים של מיי טי, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.

3.6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או השירותים של מיי טי יעברו לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם האחר, ובלבד שאותו גורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.

4. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למישהו, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

5. לצורך משלוח הודעות דיוור או SMS המפעיל משתמש בשירותיו של צד ג' (כגון חברות סלולאר).

6. כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של משתמשים, כתובת של דף ההפניה וכיוב' פרטים. בכפוף לתקנון ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ"ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל על גבי המחשב של המשתמש. אם אינכם מעוניינים בהטמעת עוגיות, יש לכם את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלכם, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. שימו לב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.

7. עוגיות נשלחות למחשב גם על ידי גורמים שאליהם יש קישור (LINK) מתוך השירותים של מיי טי. למפעיל אין שליטה על עוגיות אלה.

8. נקודת המוצא של כל משתמש בשירותים של מיי טי צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה לרשת האינטרנט או שולח באמצעות צד ג', עלולים להיות גלויים לצד ג'. על כל משתמש לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו ואודות לקוחותיו, והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על המשתמש .

* * *