תנאי שימוש

במערכות ובשירותי חב' מיי טי אינטראקטיב בע"מ

משתמשים יקרים!

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינינו לביניכם . נבקש מכם לקרוא אותם באופן יסודי לפני שתשתמשו במערכות ובשירותים של חברתנו (להלן, ביחד – "השירותים של מיי טי"). הצהרת הפרטיות המופיעה בתחתית מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו.

הסכם זה יחול על כל אחד מהשירותים של מיי טי, אשר כוללים:

1. גלישה באתרי האינטרנט: www.my-t.co.il , ephone.my-t.co.il, www.ephone.org.il, www.mytdocs.com .

2. שימוש במערכת EPHONE שמטרתה לבצע פעילויות שיווקיות רבות וליזום תקשורת מול הלקוחות ובנוסף פלטפורמה מלאה לניהול המשימות הארגוניות.

3. שימוש במערכת MytDocs שמטרתה לספק פתרון תשתיתי לניהול מסמכים ואינטגרציה.

הסכם זה יחול על כל השירותים של מיי טי אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הפרת הסכם זה ו/או הפרת התחייבות כלשהי של המשתמש עלולה לגרום לחסימת הגישה לשירותים של מיי טי, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעיל השירותים של מיי טי על פי כל דין.

כל שינוי בהסכם זה ייכנס לתוקף באופן מיידי לאחר שתשלח הודעה על כך למשתמש, תופיע על כך הודעה בכניסה לשירותים של מיי טי, והמשתמש יעשה שימוש בשירותים של מיי טי לאחר משלוח ההודעה אליו.

כללי

1. האמור במבוא הוא חלק בלתי נפרד מההסכם זה.

2. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש בשירותים של מיי טי, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

3. כותרות הפרקים של ההסכם זה הן לנוחות בלבד, והן לא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם זה.

4. פרשנות של מונחים:

4.1. "אתר מתארח" – דף אינטרנט או אתר של משתמש הפועל תחת דומיין של המפעיל ו/או על בסיס תבנית מוכנה, לרבות תחת דומיין של גורם שאינו המפעיל.

4.2. "בעל חשבון" – משתמש שנרשם לשירותים של מיי טי. רישום יכול להתבצע גם באמצעות Facebook ו/או כל רשת חברתית אחרת.

4.3. "מפעיל" – חב' מיי טי אינטראקטיב בע"מ, ח"פ 514206374.

4.4. "משתמש" - אדם או תאגיד המשתמש בשירותים של מיי טי, לרבות גולש באתר של המפעיל.

4.5. "הודעה" - דוא"ל, SMS, הודעת פקס וכל הודעה אחרת בכל מתכונת או פורמט שניתן יהיה לשלוח באמצעות השירותים של מיי טי.

4.6. "תבנית מוכנה" – שבלונה לתוכן או לגרפיקה שבה המשתמש רשאי להשתמש לצורך בניית והפעלת אתר מתארח.

4.7. "תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובים, עיבודים, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל, צלמית וניוזלטר.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

5. כל הזכויות בשירותים של מיי טי, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם של מיי טי, בתכנים, באתרים, במערכות, בתוכנות, בתוכנות העזר ובתבניות מוכנות המשמשות להפעלת השירותים של מיי טי, שייכות למפעיל.

6. המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את השירותים של מיי טי, כולם או חלקם, לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותים של מיי טי. כמו כן, המפעיל רשאי למחוק באופן מידי ו/או לשנות לפי שיקול דעתו, כל תוכן שמשתמש יעלה במסגרת השירותים של מיי טי, אם לדעת המפעיל תוכן זה מפר זכויות יוצרים או פוגע באופן כלשהו בצד ג', לרבות לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.

8. המפעיל רשאי להציע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת משתמשים שונים מעת לעת. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

9. המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:

9.1. לציית להסכם זה ולהוראת כל דין.

9.2. כי כל מידע שימסור לצורך רישום כבעל חשבון ו/או כנדרש בכל מקום בשירותים של מיי טי, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש ממנו, יהיה נכון, מדוייק, תואם את המציאות ואינו מטעה.

9.3. כי מותר למשתמש להתקשר ולהשתמש בשירותים של מיי טי.

9.4. המשתמש לבדו אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים בשירותים של מיי טי ו/או משימוש בשירותים של מיי טי. ידוע למשתמש, שהמפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש בשירותים של מיי טי ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בהם. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.

9.5. ידוע למשתמש שעליו לספק לעצמו ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך קבלת השירותים של מיי טי.

9.6. לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהשירותים של מיי טי ו/או בתכנים השייכים לה, לרבות בתבנית מוכנה, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.

9.7. לא להשתמש בשירותים של מיי טי ו/או בתוכן המופיע בהם שלא במסגרת השירותים של מיי טי.

9.8. כי כל שימוש, שינוי, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהשירותים של מיי טי וכל קישור (link) אל השירותים של מיי טי ו/או אל חלקיהם יעשו בכפוף להסכמה מראש ובכתב של המפעיל, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.

9.9. כי כל תוכן שהמשתמש יעלה לשירותים של מיי טי או ימסור למפעיל לצורך קבלת השירותים, יהיה תוכן חוקי, לא יפר זכויות יוצרים או כל זכות אחרת של צד ג', לא יהווה לשון הרע ולא יפגע בפרטיות של צד ג'.

רישום כבעל חשבון

10. שימוש בשירותים של מיי טי מותנה ברישום ובתשלום לפי סוג ואופי השימוש הנדרש, והכל כפי שמפורט במחירון שהמפעיל רשאי למסור למשתמש ביחס לכל שירות ו/או מערכת.

11. במסגרת תהליך הרישום המשתמש מתחייב:

11.1. לספק בכל מקום בו הדבר נדרש מידע מדויק, מלא ומעודכן בכל הנוגע לאמצעי חיוב (כרטיס אשראי, חשבון בנק וכו').

11.2. לספק כתובת פיזית עדכנית וכתובת דואר אלקטרוני תקפה.

11.3. לעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות המשתמש.

12. המשתמש אחראי לבדו לשמירת הסיסמא שיקבל בסוד. המשתמש אחראי לכל שימוש בסיסמא, גם אף נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.

13. המפעיל שומר לעצמו את הזכות – לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ומכל סיבה שימצא לנכון – שלא לאשר התקשרות עם משתמש.

14. לחברה שמורה הזכות להביא לחסימת השירותים של מיי טי או להפסקתם באופן מידי במקרה של אי תשלום במועד או הפרת תקנון זה, ולמשתמש לא תהיה טענה בנושא.

15. המפעיל רשאי לחסום שימוש בשירותים של מיי טי ו/או לבטל רישום בכל מקרה של שימוש לרעה בשירותים של מיי טי ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש בשירותים של מיי טי מהווה הפרת האמור בהסכם זה ו/או בכל דין. משתמש שנחסם לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, והתשלום ששילם יהווה פיצוי מוסכם שהמשתמש מתחייב לשלם למפעיל.

השימוש בשירותים של מיי טי יהיה רק לפי חוק

16. אסור להשתמש בשירותים של מיי טי בכל צורה שנוגדת את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי). כמו כן, חל איסור מוחלט לשלוח הודעות שיש בהן משום פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק: משלוח דואר זבל (spam); הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן; פגיעה בפרטיות; פגיעה בשם הטוב; פגיעה במוניטין; ניבול פה; שירותי מין, דבר תועבה והשמצה של כל אדם (לרבות תאגיד); איום; העלבה; הפחדה; והטרדה.

17. מבלי לגרוע מהאמור המשתמש מצהיר ומאשר בזאת:

17.1. הוא מכיר ומבין היטב את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – " חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מתחייב בכל פעולותיו לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות, לרבות בכל הקשור לרישום מאגרי מידע, אבטחתם, השימוש בהם ודיוור ישיר. למען הסר ספק את הוראות החוק אפשר למצוא באמצעות חיפוש בגוגל: "חוק הגנת הפרטיות" וגם "תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)". ניתן לפנות למפעיל כדי לקבל עותק מהוראות החוק והתקנות.

17.2. האחריות לרישום, לניהול, לאבטחה ולאחזקת מאגר מידע חלה עליו בלבד, ואין לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בקשר לאמור.

17.3. מאגר מידע שבו משתמש יעשה שימוש במסגרת השירותים של מיי טי יהיה מאגר מידע שפרטיו יאגרו ויוחזקו אך ורק בהסכמת נושאי המידע שבמאגר , וכן יאובטחו לפי רמת האבטחה הרלבנטית למידע שבמאגר.

17.4. הוא מכיר ומבין היטב את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – "הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת"). המשתמש מתחייב בכל פעולותיו לפעול על פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת. למען הסר ספק את הוראות החוק אפשר למצוא באמצעות חיפוש בגוגל: "חוק התקשורת (בזק ושידורים)". ניתן לפנות למפעיל כדי לקבל עותק מהוראות החוק.

17.5. הוא לא ישתמש בשירותים של מיי טי כדי לשלוח הודעות לנמנעים שלא נתנו את הסכמתם כנדרש בדין לקבל דברי פרסומת מהמשתמש או הודיעו על סירובם לכך.

17.6. הוא ימחק מיד עם דרישה ראשונה ויסיר כל פרט מידע בקשר עם נמען. המשתמש מסכים לכך שבהודעות מסויימות, ככל שהדבר אפשרי ויידרש לפי שיקול דעת המפעיל, יופיע קישור או הנחיה להסרת נמען מרשימת תפוצה. מחיקה שכזו עשויה להתבצע באופן אוטומטי לפי בקשת נמען.

17.7. הוא מכיר ומבין היטב את הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – " חוק הגנת הצרכן"), לרבות הוראות הדין בנוגע לביטול עסקה. המשתמש מתחייב בכל פעולותיו לפעול על פי הוראות חוק הגנת הצרכן. למען הסר ספק את הוראות החוק אפשר למצוא באמצעות חיפוש בגוגל: "חוק הגנת הצרכן" וגם "תקנות הגנת הצרכן". ניתן לפנות למפעיל כדי לקבל עותק מהוראות החוק והתקנות.

18. המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל הודעה ולפקח על האמור בה, וכן לאסור ו/או לפסול הודעות – כולן או חלקן – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל. אין באמור כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו לפקח על הודעות. האחריות על ההודעות ועל האמור היתה ותישאר של המשתמש בלבד.

19. למען הסר ספק מודגש, כי האמור בתנאי שימוש אלה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. הנוסח המחייב של הוראות הדין יהיה הנוסח המתפרסם באופן רשמי על ידי מדינת ישראל.

הגבלת אחריות

20. השירותים של מיי טי וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי המשתמש בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן בשירותים של מיי טי ו/או לזמינות השירותים.

21. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את השירותים של מיי טי ולהבטיח את פעילותם התקינה, אך בכל מקרה לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו למשתמשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש בשירותים של מיי טי נעשה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.

22. לשם הפעלת ואספקת השירותים של מיי טי המפעיל עשוי להיעזר בשירותיהם של ספקים חיצוניים. המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לאיכות, לרמת שירותים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי אצל ספק חיצוני ו/או לתוצאותיו, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור. כמו כן במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם ספק חיצוני לא יוכל המפעיל לספק את השירותים של מיי טי – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.

23. אם בגלל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני ו/או בכלל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו המפעיל לא יוכל להמשיך ולספק את שירותיו למשתמש – כולם או חלקם –המפעיל יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש או להפסיק את אספקת השירות. במקרה כזה, המשתמש יקבל זיכוי כספי בלבד עבור התקופה בה לא סופקו שירותים. המשתמש מאשר ומסכים שהוא לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף ו/או אחר מלבד זיכוי כאמור.

24. מוסכם ומקובל, שעלולות להיות מגבלות על אורכן של הודעות (כגון SMS) וכן שקיימת אפשרות שהודעות לא תגענה לנמען ו/או תגענה אליו באופן לקוי, ובכלל זה באופן חלקי, כפול או לאחר שיהוי, ובכלל זה שיהוי משמעותי ממועד השליחה, והכל ללא קשר למפעיל ושלא בשליטתו. האמור יחול לגבי הודעות מכל מין וסוג ובכל פורמט שהוא (לרבות דוא"ל, SMS ופקס). המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בגין האמור, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את האמור. המשתמש מסכים כי בכל מקרה הוא לא יהיה פטורים מתשלום מלא בגין משלוח ההודעות.

25. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המפעיל לא ישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו בשירותים של מיי טי ו/או ביחס לאמור בהודעות שישלחו במסגרת השימוש בשירותים של מיי טי ו/או ביחס לכל תוצאה ו/או נזק בשל משלוחם ו/או פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. השימוש בשירותים של מיי טי הינו על אחריותו של המשתמש בלבד, והמפעיל לא ישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. האמור והאחריות בכל הקשור לשימוש בשירותים של מיי טי לפי תנאי שימוש אלה יחולו בכל מקרה על המשתמש, גם אם תכנים נכתבו על ידי המפעיל וגם אם השליחה הטכנית של ההודעה נעשית באמצעות המפעיל ו/או מכתובת דוא"ל של השירותים של מיי טי.

26. המשתמש מסכים, שהודעות שישלחו באמצעות השירותים של מיי טי יכולות להיות חשופות לכל משתמשי האינטרנט. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בקשר לאמור, לרבות בקשר לתגובות שיתקבלו להודעות ו/או בקשר לכל תוצאה ו/או נזק שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו בעקבות ההודעות הנ"ל, כולל פגיעה בשם טוב ו/או במוניטין.

27. משלוח הודעות באמצעות השירותים של מיי טי ופרסום פרסומות או מודעות בשירותים של מיי טי אינם מהווים המלצה או עידוד לרכוש את נשוא ההודעה, הפרסומות או המודעה – לפי העניין. המפעיל אינו ולא יהיה צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות הודעה, פרסומת או מודעה – לפי העניין - ולא ישא באחריות לשירותים ולטובין כלשהם במסגרת עסקה כאמור.

28. בשירותים של מיי טי עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים בשירותים של מיי טיים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם למשתמשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה - כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהשירותים של מיי טי עושה זאת על אחריותו בלבד.

29. המפעיל אינו אחראי להפסקת שירות ו/או לנזק שנגרם למשתמש כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המפעיל.

שירותי אירוח עמוד נחיתה, אתר, בלוג, תוכן של המשתמש

30. משתמש רשאי להשתמש בתבנית מוכנה כדי ליצור לעצמו אתר מתארח, וזאת בכפוף לתנאים המסחריים ולמחירון שהמפעיל ייקבע בהקשר זה.

31. המשתמש יודע ומאשר, שאי תשלום במועד וכנדרש עלול להביא לחסימה ו/או להורדה מיידית של אתר מתארח ולמחיקת כל תכניו .

32. המפעיל אינו אחראי על תכנים כלשהם באתר מתארח, וכל האחריות בקשר אליהם תהיה של המשתמש בלבד, לרבות בכל הנוגע לגיבוי התכנים.

33. תבנית מוכנה מוצעת AS IS ואסור לבצע בה שינויים כלשהם. המשתמש מאשר, שלפני ההתקשרות עם המפעיל בהסכם זה, הוא ראה ובחן את התבנית, ומצא אותה מתאימה לכל צרכיו, ועונה באופן מלא על ציפיותיו.

34. אתר מתארח יתארח על שרת ו/או שרתים לפי קביעת המפעיל מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל.

35. כתובת אתר מתארח תחת שם המתחם של המפעיל תהיה לפי שיקול דעת בלעדי של המפעיל.

36. באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש להעלות ו/או לעדכן באתר מתארח את התכנים הרלבנטיים למשתמש. המפעיל יספק למנוי הסבר בנוגע לאופן תפעול תבנית מוכנה ולגבי אופן העלאת מידע. ההסבר יכול להיות בכתב, בוידאו, טלפונית או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת המפעיל.

37. המשתמש יודע ומסכים, שבידי המפעיל תהיה גישה חופשית ומלאה למערכת הניהול של אתר מתארח על גבי תבנית מוכנה, לרבות למידע מטעם המשתמש, וכן גישה לכל נתוני השימוש, הגלישה והחשיפה של אתר מתארח, כולל עסקאות שיבוצעו באמצעות אתר מתארח.

38. למען הסר ספק, המפעיל לא נותן מצגים כלשהם בכל הנוגע לאטרקטיביות ו/או לכדאיות הכלכלית של אתר מתארח ו/או של תבנית אתר מתחרה, וגם לא לגבי מיקומם בתוצאות החיפוש במנועי חיפוש כלשהם ו/או לגבי מיצובם ביחס לכל אתר אחר.

39. המפעיל אינו מתחייב לקדם או לעשות כל פעילות שיווקית בקשר עם אתר המפעיל ו/או בקשר עם אתר מתארח. אם המשתמש יקדם או ישווק אתר מתארח, והדבר יקדם את המפעיל ו/או את עסקי ו/או את אתר המפעיל, לא יהיו למשתמש דרישות בקשר לכך כלפי המפעיל, והמפעיל לא יידרש לשלם תשלום כלשהו. למפעיל שמורה הזכות להטביע על כל תוצר של המערכת את שמו ו/או את לוגו המותג שלו בסגנון powered by.

40. כל פטור מאחריות שיש למפעיל לפי הסכם זה, יחול גם בנוגע לאתר מתארח ולתכניו.

41. המשתמש מתחייב להפעיל את האתר המתארח בהתאם להוראות כל דין, כולל "חוק הספאם", חוק הגנת הפרטיות וחוק הגנת הצרכן.

42. חל איסור מוחלט להשתמש בתבנית מוכנה, או בחלק ממנה, שלא במסגרת ההסכם עם המפעיל, וזאת גם אם המנוי מעביר את האתר המתארח למסגרת אחרת ו/או לשרת אחר.

43. המשתמש מאשר, שאין ולא יהיו לו זכויות ו/או מוניטין בקשר עם הפעלת אתר מתארח על גבי תבנית מוכנה ו/או בקשר עם האתר של המפעיל. כמו כן, מוסכם מראש שהפסקת אספקת שירותי המפעיל, לרבות הורדת אתר מתארח ו/או ניתוקו מאתר של המפעיל, אינם מקנים למנוי זכות לתשלום ו/או לפיצוי כלשהם, לרבות לא בגין מוניטין ו/או אובדנם.

הוראות ביטול עסקה שחלות על משתמש שהוא צרכן פרטי בלבד

44. משתמש פרטי שהתקשר עם המפעיל בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את ההתקשרות עם המפעיל בכתב בתוך 14 ימים מיום ההתקשרות או מיום קבלת מסמך פרטי השירותים כאמור בדין, לפי המאוחר מביניהם.

45. הוראות מיוחדות לביטול עסקה על ידי משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:

45.1. הגדרות:

א. "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

ב. "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים.

ג. "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

ד. "תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

45.2. בהתקשרות עם משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית ההתקשרות או מיום קבלת מסמך פרטי השירותים כאמור בדין, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המפעיל לבין המשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

45.3. במקרה של ביטול כאמור, רשאי המפעיל לדרוש מהמשתמש להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ולא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור למעט תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון ישראלי תקפים. המשתמש יציג לפני המפעיל את אחד המסמכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

א. תעודה שניתנה למשתמש מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

ב. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

ג. תעודה המעידה על כך שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

ד. תעודה המנויה בדין לעניין ביטוח עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

46. ביטל משתמש התקשרות עם המפעיל עקב פגם או אי התאמה בין השירותים לבין הפרטים שנמסרו לו על פי דין, עקב אי-אספקת השירותים במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של ההתקשרות בידי המפעיל (להלן – "ביטול בגלל סיבה ") –

46.1. יחזיר המפעיל למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, יבטל את חיובו של המשתמש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.

46.2. קיבל המשתמש מוצר כלשהו בקשר עם ההתקשרות, יעמידו לרשות המפעיל במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך למפעיל.

47. במקרה של ביטול שלא בגלל סיבה (להלן – "ביטול ללא סיבה") –

47.1. המפעיל יחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההתקשרות ששולם על ידי המשתמש, יבטל את חיובו של המשתמש בשל ההתקשרות וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא ההתקשרות, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

47.2. קיבל המשתמש מוצר כלשהו בקשר עם ההתקשרות, יחזירו למוכר במקום עסקו.

48. משתמש ימסור הודעת ביטול התקשרות בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. בהודעת הביטול המשתמש יפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור להלן – יציג תעודה מזהה, רישיון נהיגה או דרכון תקפים:

48.1. בעל פה – בטלפון: 074-7020802 או בהודעה בעל פה במקום העסק של המפעיל בכתובת: ז'בוטינסקי 33 ר"ג.

48.2. בדואר רשום לכתובת הנ"ל.

48.3. בדואר אלקטרוני: s-support@my-t.co.il.

49. על פי דין הלקוח מוגבל בביטול סוגי עסקאות מסויימות, ובכלל זה התקשרות שעניינה מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 או טובין שיוצרו במיוחד עבור הלקוח. למען הסר ספק את הוראות החוק אפשר למצוא באמצעות חיפוש בגוגל: "חוק הגנת הצרכן" וגם "תקנות הגנת הצרכן". ניתן לפנות למפעיל כדי לקבל עותק מהוראות החוק והתקנות.

50. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה למפעיל על פי דין, וכן מהזכות של המפעיל לתבוע נזקיו, בשל כך שערך המוצרים פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם.

תיקון הפרה

51. המפעיל פועל בהתאם להוראות כל דין. אם למרות זאת יתברר שהמפעיל אינו פועל כחוק, המשתמש מתחייב להודיע על כך למפעיל באופן מיידי בכתב, ולתת למפעיל 21 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה.

52. המשתמש מוותר מראש על כל סעד המגיע לו בקשר עם הפרה מצד המפעיל, למעט אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

פיצויים למפעיל בשל הפרת הסכם זה

53. המשתמש יפצה וישפה את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לשימוש בשירותים של מיי טי ו/או בקשר להפרת האמור בהסכם זה מצד המשתמש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל, בכלל זה בנוגע לטענות בשל "ספאם", פגיעה בפרטיות וכו'.

54. אם המפעיל יתבע לדין על ידי צד ג' בקשר עם הסכם זה, המפעיל שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו. המשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.

55. התחייבויות המשתמש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בהסכם זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום השימוש בשירותים של מיי טי, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לשימוש בה.

שונות

56. כל סעד למפעיל לפי הסכם זה, לא יגרע אלא יתווסף לכל סעד אחר למפעיל לפי ההסכם ו/או הדין.

57. המפעיל רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום ממשתמש) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד ג' לפי בחירתה, ובתנאי שזכויות המשתמש לא תפגענה.

58. המשתמש אינו רשאי לעכב או לקזז תשלום המגיע למפעיל, מכל סיבה שהיא.

59. על ההסכם זה ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש בשירותים של מיי טי יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש בשירותים של מיי טי ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לההסכם זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

60. הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים והוא מחליף כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.

61. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המשתמש במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

62. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: הודעה בחלון מידע כללי בשירותים של מיי טי, דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, מכתב בדואר.

63. כל משתמש רשאי להעביר למפעיל הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: s-support@my-t.co.il או לפי הכתובת: רחוב ז'בוטינסקי 33 ר"ג, או באתר בעמוד שמיועד לכך.

64. כל ההודעות שישלחו למשתמש יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו למשתמש באמצעות השירותים של מיי טי, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי השירותים של מיי טי לאחר משלוח ההודעה.

* * *


הצהרת פרטיות


הצהרת פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירותים של מיי טי

*** האמור להלן יחול בשינויים המחוייבים גם על אתר מתארח, אך האחריות בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או נאגר במסגרת אתר מתארח חלה על משתמש שמפעיל את האתר המתארח ולא על המפעיל ***

1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לשירותים של מיי טי, והמפעיל עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.

2. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בכל הנתונים והמידע שמשתמשים יספקו, לרבות לצרכים סטטיסטיים, ובכלל זה דרכי התקשרות וכן כל פרט אחר המסופק על ידי אתרים צד ג' שבאמצעותם משתמש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת).

3. המפעיל יימנע מהעברה לצד ג' של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – "המידע"). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

3.1. הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.

3.2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו, ו/או העברת המידע נדרשת על ידי רשות מוסמכת.

3.3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין המפעיל.

3.4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.

3.5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת התקשרות עסקית שאושרה ע"י המשתמש ואשר נעשתה בנוגע לשירותים של מיי טי, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.

3.6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או השירותים של מיי טי יעברו לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם האחר, ובלבד שאותו גורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.

4. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למישהו, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

5. לצורך משלוח הודעות דיוור או SMS המפעיל משתמש בשירותיו של צד ג' (כגון חברות סלולאר).

6. כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של משתמשים, כתובת של דף ההפניה וכיוב' פרטים. בכפוף לתקנון ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ"ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל על גבי המחשב של המשתמש. אם אינכם מעוניינים בהטמעת עוגיות, יש לכם את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלכם, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. שימו לב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.

7. עוגיות נשלחות למחשב גם על ידי גורמים שאליהם יש קישור (LINK) מתוך השירותים של מיי טי. למפעיל אין שליטה על עוגיות אלה.

8. נקודת המוצא של כל משתמש בשירותים של מיי טי צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה לרשת האינטרנט או שולח באמצעות צד ג', עלולים להיות גלויים לצד ג'. על כל משתמש לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו ואודות לקוחותיו, והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על המשתמש .

* * *